voorwaarden

 

1. DE DIENST

 
1.1 Wij bieden een dienst die personen toegang biedt tot informatie die door derden ( 'Toerismebedrijven') is geplaatst, het aanvragen van brochures en het boeken (met betrekking tot de aanschaf van accommodatie, diensten of goederen) bij Toerismebedrijven via onze websites op de URLs die bij tijd en wijle in de Bijlage worden aangegeven of via ons contactcentrum 'VisitWales' (de 'Dienst'). Indien u de Dienst wenst te gebruiken, dient u allereerst deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.
1.2 Wij komen overeen u de Dienst te bieden op voorwaarde dat u de gebruiksvoorwaarden accepteert die in dit document worden voorgelegd alsmede de gebruiksvoorwaarden die in ons privacybeleid voor de Dienst ('Privacybeleid') zijn aangegeven, die kunnen worden bekeken onder Privacybeleid (samen de 'Gebruikersvoorwaarden').
1.3 De Gebruikersvoorwaarden kunnen op elk willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden geüpdate, en de meest recente versie zal op de Site worden gezet.
1.4 Door het gebruiken van de Dienst wordt ervan uitgegaan dat u de Gebruikersvoorwaarden heeft geaccepteerd.

 
2. DE VOORWARDEN

 
2.1 Wanneer u een bestelling bij een Toerismebedrijf plaatst die geaccepteerd wordt, zullen wij u een waardebon (via e-mail, fax of post) toezenden uit naam van het Toerismebedrijf als bevestiging van de acceptatie van die bestelling.
2.2 Wij wijzen u erop dat elk contract dat u maakt tussen u en het Toerismebedrijf zal zijn waar u een bestelling hebt geplaatst, en dit contract zal onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden van dat Toerismebedrijf. U dient alle gebruiksvoorwaarden te lezen voor over te gaan op de formalisering van een contract. Wanneer een bestelling wordt geaccepteerd, gaat u geen contract aan met de Welsh Assembly Government of VisitWales.
2.3 Wanneer er een contract wordt gemaakt tussen u en een Toerismebedrijf, zullen de Welsh Assembly Government en VisitWales bevoegd zijn om uw persoonlijke gegevens door te geven aan dat Toerismebedrijf, en wanneer er een bestelling wordt geplaatst via onze website of via Visit Wales, accepteert u en staat u toe dat uw gegevens worden doorgegeven.

 
3. UW VERPLICHTINGEN

 
3.1 In ruil voor onze toestemming onze Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met (a) het verstrekken van juiste, accurate, actuele en complete informatie over uzelf (inclusief informatie over krediet- of debetkaarten) ('de Persoonlijke Informatie), en; (b) het onderhouden en direct updaten van de informatie die u ons verstrekt om deze juist, accuraat, actueel en compleet te houden.
3.2 Indien u onjuiste, inaccurate, niet actuele of incomplete informatie verstrekt, of indien wij schappelijke redenen hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onjuist, inaccuraat, niet actueel of incompleet is, hebben wij het recht om uw gebruik van de Dienst op te schorten of te beëindigen.

 
4. PRIVACYVERKLARING


4.1 Persoonlijke Informatie en bepaalde andere informatie over u is onderworpen aan ons Privacybeleid. U dient ervan op de hoogte te zijn dat bij het akkoord gaan met deze Gebruikersvoorwaarden, u erkent dat wij deze informatie in overeenstemming met de voorwaarden van ons Privacybeleid mogen gebruiken en, specifiek, dat u instemt met het feit dat een beperkte hoeveelheid van deze informatie (uw naam en uw e-mailadres) via internet beschikbaar kan worden gesteld als deel van onze Dienst.
4.2 Wij zijn ons bewust van de veiligheid en privacy van al onze gebruikers, specifiek van kinderen en jongvolwassenen. Om deze reden hebt u, indien u jonger bent dan 18 jaar, toegang tot de Site en kunt u hierin bladeren, maar het is u niet toegestaan boekingen te doen via deze Dienst.


5. GEBRUIK VAN DE DIENST

 

5.1 U garandeert ons dat u de Dienst niet zult gebruiken voor enig onwettig of door de Gebruikersvoorwaarden verboden doeleinde. Specifiek gaat u akkoord de Dienst niet te gebruiken om: -
5.1.1 de identificatoren te manipuleren of op andere wijze te veranderen om de oorsprong van enige communicatie die via de Dienst wordt gedaan te verbergen;
5.1.2 de werking van de Dienst, de website die de Dienst host of enige andere servers of netwerken die verbonden zijn aan deze website te verstoren of belemmeren;
5.1.3 elke willekeurige wet, dan wel van het V.K. dan wel internationaal, te overtreden;
5.1.4 enig deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang van de Dienst re reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, herverkopen of exploiteren voor enige commerciële doeleinden; of,
5.1.5 persoonlijke gegevens over andere gebruikers van de Dienst te verzamelen of op te slaan.
5.2 U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van de Dienst kan inhouden (a) overdracht over verschillende netwerken; en (b) veranderingen om zich aan te passen aan en bewerken van technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten.


6. EIGENDOM EN GEBRUIK VAN EIGENDOMSRECHTEN

 
6.1 Wij zijn eigenaar van alle auteursrechten van alle onderdelen van de Dienst (inclusief, zonder beperkingen, het ontwerp van de website, alle logo's, teksten en grafische onderdelen), behalve die onderdelen die eigendom zijn van derden (inclusief Toerismebedrijven).
6.2 Wij zijn ook eigenaar van alle software die wordt gebruikt in relatie met de Dienst, behalve die software die het eigendom is van derden ('de Software').
6.3 Wij willen u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en vergunning (of aan derden een vergunning verlenen in het geval van rechten van derden die aan ons zijn toegekend) verstrekken om de machinetaal van de Software te gebruiken met als doel toegang te verkrijgen tot de Software op voorwaarde dat u geen enkele broncode van de Software kopieert, wijzigt, een afgeleid werk ervan creëert, een reverse engineer uitvoert, een reverse assemble uitvoert van de broncode van de Software of op andere wijze poogt de broncode van de Software te onthullen, of elk willekeurig recht in de Software verkoopt, toekent, een vergunning ervan aan derden toekent, een veiligheidsbelang erin toekent of op andere wijze enig recht in de Software overdraagt.

 
7. SCHADELOOSSTELLING

 
7.1 U gaat hierbij geheel akkoord met het ons schadeloos te stellen en te houden en ons of elke willekeurige van onze directeuren, medewerkers, agenten, onderaannemers en aangesloten bedrijven schuldeloos te verklaren van alle kosten, claims, verliezen, schade of aansprakelijkheid en onkosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die door elke willekeurige derde partij in elk willekeurig rechtsgebied vanwege of als resultaat van uw gebruik van onze Dienst, uw verbinding aan de Dienst, uw overtreding van de Gebruikersvoorwaarden of elke andere willekeurige overtreding door u van elke willekeurige rechten van derden.

 
8. WIJZIGING, OPZEGGING EN BEËINDIGING VAN DE DIENST

 
8.1 Wij behouden ons te allen tijde en bij tijd en wijle het recht voor om naar eigen goedvinden en met of zonder enige waarschuwing de Dienst (of elk willekeurig deel ervan) of uw persoonlijk gebruik van de Dienst te wijzigen of beëindigen, op tijdelijke of permanente basis. U gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derden voor dergelijke wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.
8.2 Onze rechten in deze sectie zijn additioneel aan en onbevooroordeeld door al onze andere rechten en rechtsmiddelen.

 
9. GEBRUIK EN OPSLAG


9.1 U gaat ermee akkoord dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de verwijdering of de mislukking om een bericht of enige andere door de Dienst onderhouden of doorgegeven communicatie op te slaan. Verder erkent u dat wij het recht behouden om deze algemene toepassingen en beperking te allen tijde te wijzigen, naar ons goeddunken, met of zonder kennisgeving.


10. TRANSACTIES MET TOERISMEBEDRIJVEN

 
10.1 Uw correspondentie of handelingen (zakelijk of anders) met, of deelname aan promoties van, Toerismebedrijven of adverteerders die op of via onze Dienst worden gevonden, inclusief betaling en levering van de betrokken goederen of diensten (inclusief, zonder beperking, accommodatie), en enige andere voorwaarden, garanties of vertegenwoordigingen die verbonden zijn aan dergelijke onderhandelingen, vinden enkel plaats tussen u en dergelijke Toerismebedrijven of adverteerders. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zullen zijn voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt als resultaat van dergelijke onderhandelingen of als resultaat van de aanwezigheid van dergelijke Toerismebedrijven of adverteerders bij de Dienst.


11. LINKS VAN DERDEN


11.1 Bij tijd en wijle kan de Dienst links bevatten naar websites die door derden worden onderhouden. Deze links worden enkel voor uw gemak verstrekt en kunnen worden verstrekt door ons of door andere Gebruikers van het archief waar u lid van bent. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites. Door het aanbieden van deze links zijn wij ook niet betrokken bij of bekrachtigen wij niet nadrukkelijk de inhoud van dergelijke websites, of hebben wij geen enkele verbintenis met de bestuurders van dergelijke websites. Ook sluiten wij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit voor enige inaccuraat, beledigend, lasterlijk of obsceen materiaal dat op deze sites te zien is.

 
12. AFSTAND VAN GARANTIES

 
12.1 U begrijpt en gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat uw gebruik van de Dienst geheel voor eigen risico is. De Dienst wordt aangeboden op basis van 'zoals deze is' en 'zoals beschikbaar'. Wij maken uitdrukkelijk geen enkele garanties met betrekking tot de Dienst, letterlijk of impliciet, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en non-infringment.
12.2 Specifiek garanderen wij niet dat (i) de Dienst aan uw wensen voldoet, (ii) de Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos is, (iii) het resultaat dat door het gebruik van onze Dienst kan worden verkregen accuraat of betrouwbaar is, (iv) de kwaliteit van enige producten, diensten, informatie of ander materiaal dat via de dienst door u wordt gekocht of verkregen voldoet aan uw verwachtingen, (v) enige fouten in de Software worden hersteld, en (vi) de Site vrij is van virussen of de Site iets bevat dat destructieve eigenschappen heeft.
12.3 Alle inhoud die is gedownload of op andere wijze is verkregen door het gebruik van de Dienst wordt op eigen risico verkregen, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat enkel u verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als resultaat van de download die u van de inhoud hebt uitgevoerd.


13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 
13.1 In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige schade die voortkomt uit uw gebruik van de Dienst, inclusief schade van verlies van gegevens, winstverlies of verlies verbonden aan het gebruik of de werking van de Dienst of voor de vertraging of onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken of van informatieproducten of -diensten die via de Dienst zijn verkregen, met uitzondering dat niets dat onder de Gebruikersvoorwaarden valt onze aansprakelijkheid zal beperken voor enige frauduleuze verklaring of voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door onze nalatigheid.


14. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN


14.1 Sommige rechtsgebieden staan geen exclusie toe van bepaalde garanties of de beperking of exclusie van aansprakelijkheid voor incidentele of voortvloeiende schade. In overeenstemming hiermee kunnen enkele van de bovenstaande beperkingen in secties 13 en 14 niet op u van toepassing zijn.

 
15. ALGEMEEN


15.1 Mededelingen naar u toe kunnen via ofwel e-mail ofwel post worden gedaan. De Dienst kan ook wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden of in andere zaken mededelen door middel van het weergeven van mededelingen of links naar mededelingen in het algemeen op de Dienst.
15.2 Geen enkele verklaring van afstand van ons vanwege enige overtreding van de Gebruikersvoorwaarden door u zal kunnen worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige opvolgende overtreding van dezelfde of enige andere voorwaarde.
15.3 De Gebruikersvoorwaarden zullen uw toegang tot de Dienst beheren zonder rekening te houden met enige andere gebruiksvoorwaarden.
15.4 Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden of deel ervan om welke reden ook nietig is, zullen de beledigende woorden als verwijderd worden beschouwd en zullen de overige voorwaarden volledig van kracht en van toepassing zijn.
15.5 Uw rechten en plichten onder de Gebruikersvoorwaarden zijn persoonlijk, en u aanvaardt dat u dergelijke rechten en plichten in hun geheel of gedeeltelijk niet zult toekennen, leasen, doorgeven, aan derden een vergunning verlenen of op andere wijze zult overdragen of dit zult beweren.
15.6 Niets in de Gebruikersvoorwaarden zal enig recht of voordeel vormen voor enige derden onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. Voor de intrekking of rectificatie (op elk willekeurig moment) van de Gebruikersvoorwaarden zal geen toestemming nodig zijn van enige derde partij, en geen enkele wijziging in de Gebruikersvoorwaarden of geen enkel aanvullend of bijkomende overeenkomst aan de Gebruikersvoorwaarden zullen een dergelijk recht voor derden vormen tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in een dergelijke overeenkomst tussen u en ons is. Dit heeft geen invloed op enig bestaand of beschikbaar recht of rechtsmiddel van een derde partij naast die onder die Act.
15.7 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door u wordt geleden of in gebreke worden beschouwd voor enige vertragingen of mislukkingen in de uitvoering hiervan als resultaat van handelingen of oorzaken die buiten uw redelijk beheer valt of van enige overmacht, wetten of reguleringen of enige overheid of supranationale autoriteit, indien onze servers niet werken.
15.8 De titels van de secties zijn enkel ter gemak ingevoegd en maken geen deel uit van of zullen niet worden gebruikt in de interpretatie van de Gebruikersvoorwaarden.
15.9 De Gebruikersvoorwaarden vallen onder de wetten van Engeland en Wales en zowel u als wij komen overeen om ons te onderwerpen aan de exclusieve rechtspraak van de Rechtbanken van Engeland en Wales.

 
16. INTERPRETATIE

 
16.1 De onderstaande woorden en zinnen zullen de aangegeven betekenis hebben in de Gebruikersvoorwaarden:

 
Wij en ons:


The Welsh Assembly Government dat is opgericht door de wet Government of Wales Act uit 1998 en handelend vanuit het hoofdkantoor dat op dit moment is gevestigd in:
National Assembly for Wales, Cardiff Bay, Cardiff CF99 1NA (Verenigd Koninkrijk).

 

U, uzelf en uw:
De persoon die gebruik wenst te maken van onze Dienst.